dinhcuNB

Vietnamese

Chương trình doanh nhân New Brunswick (phần 2)

Bẩy (07) yếu tố lựa chọn ứng viên

Người nộp đơn xét đề cử bang theo chương trình doanh nhân NB sẽ được chấm điểm theo từng yếu tố lựa chọn dưới đây. Để đủ điều kiện tham gia xét đề cử, Quý vị cần đạt tối thiểu 65/100 điểm để có thể vào vòng tuyển chọn hồ sơ. Không phải tất cả đương đơn đạt từ đủ 65 điểm đều sẽ nhận được lời mời đề cử. Dựa trên số lượng và điểm của từng vòng xét đề cử, chỉ những ứng viên có số điểm cao nhất sẽ nhận được Thư mời ứng tuyển (ITA) từ PETL.

Vietnamese

Chương trình doanh nhân New Brunswick (phần 1)

Chương trình đề cử tỉnh New Brunswick (NBPNP), được quản lý bởi Bộ Giáo dục, Đào tạo và Lao động sau trung học ( sau đây gọi tắt là PETL), là một chương trình nhập cư cho phép Chính phủ New Brunswick đề cử các cá nhân có khả năng tốt nhất để thành lập kinh tế tại New Brunswick.

Vietnamese