NSNP

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NOVA SCOTIA: EXPRESS ENTRY

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NOVA SCOTIA: EXPRESS ENTRY

Chương trình này chọn những cá nhân có tay nghề cao muốn sống ở Nova Scotia lâu dài. Các ứng viên phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại Nova Scotia trong một nghề thuộc TEER loại 0, 1, 2 hoặc 3 của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia.

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ NGHIỆP THEO NHU CẦU

CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ NGHIỆP THEO NHU CẦU NOVA SCOTIA

Luồng Nghề nghiệp theo nhu cầu nhắm mục tiêu đến các nghề nghiệp TEER loại 3, 4 hoặc 5 cụ thể của Phân loại nghề nghiệp quốc gia đang có nhu cầu thị trường lao động cao ở Nova Scotia. Lao động, Kỹ năng và Nhập cư xác định các nghề nghiệp có nhu cầu dựa trên thông tin thị trường lao động và các nghề nghiệp đủ điều kiện có thể thay đổi.

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ NOVA SCOTIA

Luồng Lao động lành nghề giúp nhà tuyển dụng tuyển dụng lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp có kỹ năng cần thiết ở Nova Scotia. Người sử dụng lao động chỉ có thể thuê lao động nước ngoài cho những vị trí mà họ không thể tuyển dụng thường trú nhân hoặc công dân Canada.

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ TỐT NGHIỆP TRONG NHU CẦU

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ TỐT NGHIỆP TRONG NHU CẦU

Chương trình này dành cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp có kỹ năng và trình độ học vấn phù hợp với các loại công việc Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) cụ thể. Luồng này hiện đang mở cho người lao động trong 2 loại công việc NOC:

NOC 33102: phụ tá y tá, hộ lý và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN QUỐC TẾ SAU TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN QUỐC TẾ SAU TỐT NGHIỆP

Luồng doanh nhân sau tốt nghiệp quốc tế dành cho sinh viên tốt nghiệp gần đây của một trường đại học Nova Scotia hoặc Cao đẳng cộng đồng Nova Scotia. Họ phải bắt đầu hoặc mua một doanh nghiệp ở Nova Scotia và vận hành nó trong ít nhất một năm. Nếu họ có ý định định cư tại Nova Scotia, sinh viên tốt nghiệp có thể được đề cử cho tình trạng thường trú nhân. Ứng tuyển vào luồng chỉ bằng lời mời.

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN

Diện Doanh nhân dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm hoặc các nhà quản lý doanh nghiệp cấp cao muốn sống ở Nova Scotia. Họ phải thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có và phải tham gia tích cực vào việc quản lý doanh nghiệp hàng ngày. Sau khi điều hành doanh nghiệp trong một năm, doanh nhân có thể được đề cử cho tình trạng thường trú nhân. Ứng dụng vào luồng chỉ bằng lời mời.

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ BÁC SĨ

CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ BÁC SĨ

Luồng Ưu tiên Thị trường Lao động Nova Scotia dành cho các bác sĩ chọn bác sĩ để đăng ký đề cử thông qua hệ thống Express Entry của liên bang. Chỉ những ứng viên có đề nghị được phê duyệt từ Cơ quan Y tế Nova Scotia hoặc Trung tâm Y tế IWK nhận được Thư quan tâm từ Bộ Lao động, Kỹ năng và Nhập cư (LSI) mới có thể nộp đơn.

Vietnamese

NSNP CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NOVA SCOTIA

CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NOVA SCOTIA

Luồng ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia chọn các ứng cử viên trong hệ thống Express Entry liên bang đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cấp tỉnh để đăng ký đề cử. Chỉ những ứng viên nhận được Thư quan tâm từ Văn phòng Nhập cư Nova Scotia mới có thể nộp đơn.

Vietnamese