PEI.laodongtaynghe

Vietnamese

PEI Critical workers

The PEI Critical Worker stream is a designated program for foreign workers who are currently working in PEI and wish to apply for permanent residency. The program requires a low language requirement in comparison with other ones, and focuses on physical general labors in NOC C and D.

Applicant requirements

To be eligible to apply for the PEI Critical Worker stream, you must meet the following requirements: 

English

PEI Express Entry

Quý vị có thể đăng ký đề nghị Express Entry của Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) cho thường trú nhân thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP). Việc Quý vị được thông qua PEI PNP sẽ làm tăng cơ hội nhận được Thư mời nộp đơn từ Chính phủ Liên bang.

Vietnamese

PEI Chương trình Nghề nghiệp trong nhu cầu

Chương trình Nghề nghiệp trong nhu cầu là một chương trình do nhà tuyển dụng định hướng, nó cho phép những người sử dụng lao động (NSDLĐ) tại tỉnh bang tuyển dụng được các vị trí cụ thể mà họ khó có thể tìm thấy thông qua thị trường lao động ở địa phương. Chương trình này có thể được sử dụng để tuyển dụng ứng viên cả trong và ngoài Canada.

Vietnamese

PEI Diện lao động trọng yếu

Quý vị có thể nộp đơn ứng cử trở thành thường trú nhân theo Diện lao động trọng yếu thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) nếu Quý vị hiện đang làm việc tại PEI. Diện lao động trọng yếu của PEI giúp người sử dụng lao động (NSDLĐ) nắm quyền chủ động hơn, nó cho phép NSDLĐ tuyển dụng được những vị trí đòi hỏi tay nghề trung cấp mà họ không thể tìm được ở thị trường lao động địa phương. 

Điều kiện đăng ký 

Để đáp ứng điều kiện đăng ký theo diện Lao động trọng yếu, Quý vị cần: 

Vietnamese

PEI Diện lao động phổ thông

Quý vị có thể đăng ký đề cử thường trú nhân thông qua Diện lao động phổ thông (thường được biết đến là nhóm nghề nghiệp TEER 4) của Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP). Diện lao động phổ thông tại PEI giúp người sử dụng lao động (NSDLĐ) nắm quyền chủ động, nó cho phép NSDLĐ tại tỉnh bang tuyển dụng được các vị trí đòi hỏi kỹ thuật trình độ Trung cấp mà khó có thể tìm được ở thị trường lao động địa phương. 

Vietnamese

PEI Lao động lành nghề tại PEI

Quý vị có thể đăng ký nhận quyết định thường trú nhân thông qua chương trình Công nhân lành nghề của Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP), nếu Quý vị hiện đang được một công ty lao động tại tỉnh bang tuyển dụng. Chương trình Công nhân lành nghề được định hướng bởi người sử dụng lao động (NSDLĐ), cho phép các NSDLĐ tại tỉnh bang bổ sung các vị trí có tay nghề cao mà họ khó có thể tìm kiếm được thông qua thị trường lao động ở địa phương.

Vietnamese

PEI Lao động lành nghề ngoài Canada

Chương trình dành cho Lao động lành nghề được dùng cho các ứng viên tài năng đến từ bên ngoài Canada nếu như những người sử dụng lao động (NSDLĐ) tại tỉnh bang Prince Edward Island đã nhận được sự cho phép của Văn phòng nhập cư trước khi có đơn mời làm việc. Với sự chấp thuận này, một giấy hỗ trợ giấy phép lao động sẽ được cung cấp để ứng viên tìm kiếm giấy phép lao động.

Vietnamese